Publikácie

Vyšla monografia „Economic Aspects of Social Justice and Human Rights“

Po vydaní monografie I – “Kreativita, Invencia, Inovácia. Stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR“ a monografie II – “Overcoming Crisis – Creation of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia“, NCEGŠ vydal aj ďalšiu monografiu (monografia III), ktorej názov je “Economic Aspects of Social Justice and Human Rights“. Táto monografia je vydaná v anglickom jazyku s rozšíreným resumé v slovenčine.

Monografia III tematicky nadviazala na predchádzajúce dve monografie; je orientovaná na ekonomické aspekty sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Prináša informácie ako sa formovali tradičné sociálne hodnoty slovenskej spoločnosti, ako sa vyvíja sociálny model v čase poznatkovo-orientovanej spoločnosti a v období integrácie a globalizácie, ako sociálny model stimuluje invenciu a tvorivosť a ako usmerňuje hnacie sily pre rozvoj ekonomiky, politiky a praktické riešenia. Využili sa pritom skúsenosti z nordického rozvojového modelu vzhľadom na to, že severské krajiny predstavujú jeden z pozitívnych príkladov prelínania vybraných aspektov sociálno-ekonomického rozvoja.

Monografia, tak ako predchádzajúce dve, nesie pečať skúseností autora prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. Autorský aktív diela pozostáva tak z koncepčných pracovníkov Centra, ako aj z jeho ďalších už osvedčených a skúsených spolupracovníkov. Obsah monografie je nasledovný:

Prológ

Hodnotový systém sociálnej spravodlivosti - kľúčový faktor dynamiky a koherentnosti Slovenska
prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.

Problémy a úlohy spoločenstva vedy
prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Dr. h. c.

Národný a regionálny rozvoj v kontexte globalizácie
prof. Ragnar Nilsen

Možné scenáre budúceho vývoja svetovej ekonomiky
prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

Spoločenská zodpovednosť v sociálne-trhovej ekonomike
prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc.

Kreatívna ekonomika – výzva pre Európu 21. Storočia
doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD.

Suverénne fondy – zmenia polarizáciu bohatstva a chudoby vo svete?
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.,Mgr. Ing.Peter Cmorej

Inšpirácie nordického modelu a škondinávskych krajín pre Slovensko a integrovanú Európu
doc. Ing. Andrej Sokolík, CSc.

Príkladové transformačné modely pre Slovenskú republiku Fínska republika a Írska republika
doc. PhDr. Martin Klus, PhD.

Vybrané aspekty urbanizácie severských krajín – inšpiratívne príklady
Ing. arch. Marta Kropiláková

Udržateľný rozvoj miest – pozitívne príklady z nordických miest
Ing. Zuzana Hudeková

Fenomen Oulu
Mgr. Jena Jakabčičová

Ostsee-Kooperation. Ein Beispiel fur das Zusammenwachsen Europas
Dipl. sc. pol. Heide Simonis

Podmienky a predpoklady vývoja sociálne kultúrneho modelu Slovenska
PhDr. Silvia Matúšová, PhD.

Bratislava a región Bratislavy vo vývojovej dynamike EÚ
Ing. Ondrej Barič, PhD.

Transkontinentálny tranzitívny terminál - TTT
Ing. Arch. Juraj Jančina a kol.

Východné Slovensko postavenie regiónu v rozvojovom programe Slovenska a EU
RNDr. Juraj Silvan, CSc.

Kultúra ako nástroj rastu a regionálneho rozvoja so špecifickým zameraním na Východné Slovensko
doc.Ing. Mária Tajtáková, PhD.

Inštitucionálna monetárna organizácia SR a porovnanie s nordickym modelom
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Eurozóna na rázcestí
Ing. Vladislav Bachár, CSc.

Iniciatívy Čiernohorského fondu solidárnej bytovej výstavby v oblasti sociálneho bývania
prof. Ing. Koloman Ivanička, ml., PhD.

Status quo v inovačnej klíme Slovenska
PhDr. Jana Gašparíková, PhD.

Perspektívy a koncepcia sociálno-ekonomického rozvoja Ruska
Ing. Kristina Drieniková, PhD.

Potreba zveľaďovania sociálneho priestoru, étosu a sociálneho kapitálu Slovenska
prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.

Recenzentmi monografie sú prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave), doc. Ing. Michal Oláh, PhD. (Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave) a doc. RNDr. Vladimír Slávik, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave).

Distribúcia monografie III nadviaže na účinnosť cielenej distribúcie predchádzajúcich diel NCEGŠ (vrátane samostatnej úspešnej publikácie prof. K. Ivaničku “Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v integrujúcej sa Európe“, vydanej vo vydavateľstve EKONÓM v roku 2010) tak, aby sa aj najnovšia monografia NCEGŠ SR dostala z akademickej pôdy do praxe. Ďalší vážni záujemcovia o toto dielo sa môžu ešte prihlásiť priamo na sekretariáte Centra.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017