Vitajte na stránke NCEGS:

Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky (NCEGS) má ambíciu podporovať transfer invencie a kreativity do praxe využitím inovácií pri kľúčových ekonomických aktivitách. Bude preto prepájať úsilie všetkých zainteresovaných aktérov na tomto poli, predovšetkým štátnych a medzinárodných inštitúcií so súkromným sektorom. Osobitnú pozornosť venujeme využitiu potenciálu štrukturálnych fondov pre rozvoj vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Rovnako bude potrebné posilniť jednotný koncepčný prístup výskumných inštitúcií a ďalších orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Výskumné projekty

Poslanie NCEGS

Poslanie NCEGS

Centrum orientuje svoj výskum s cieľom identifikovať a pochopiť vplyv podmienok a efektov globalizačných a integračných procesov na štruktúru a konkurencieschopnosť Slovenska. Zároveň tak napomôže hľadaniu príležitostí a ciest na adaptáciu ekonomických a sociálnych politík SR.

Kreativita, invencia, inovácia

Publikácia Kreativita, invencia a inovácia

Leitmotívom monografie je reagovať na súčasnú globálnu krízu hľadaním kreatívneho, invenčného a inovačného potenciálu Slovenska. Jednotliví autori v nej upozorňujú na vybrané socio-ekonomické problémy slovenskej spoločnosti a zároveň naznačujú alternatívne riešenia.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS,2013-2017