Všeobecné informácie o NCEGS

Poslanie

Centrum má ambíciu podporovať transfer invencie a kreativity do praxe využitím inovácií pri kľúčových ekonomických aktivitách. Bude preto prepájať úsilie všetkých zainteresovaných aktérov na tomto poli, predovšetkým štátnych a medzinárodných inštitúcií so súkromným sektorom. Osobitnú pozornosť venujeme využitiu potenciálu štrukturálnych fondov pre rozvoj vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Rovnako bude potrebné posilniť jednotný koncepčný prístup výskumných inštitúcií a ďalších orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017