Publikácie

Vydanie druhej publikácie - „Prekonávanie krízy – tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska“

Dňa 17. februára 2010 bola vydaná druhá monografia NCEGŠ pod názvom „Overcoming Crisis – Creation of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia“ - „Prekonávanie krízy – tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska“. Monografia bola vydaná v anglickom jazyku s rozšíreným resumé všetkých príspevkov v slovenčine (vrátane úplného znenia prológu monografie z pera hlavného editora monografie prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. v slovenčine). Publikáciu v rozsahu 508 s. vydalo vydavateľstvo EKONÓM v Bratislave, ISBN 78-80-225-2882-5. Záverečné štádium prípravy monografie sa uskutočnilo vo veľmi krátkom období (október 2009 – december 2009). Má za cieľ prezentovať hodnotenie krízového vývoja a hľadať alternatívu postkrízového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska a k tomu identifikovať adekvátnu víziu a stratégiu využitia zdrojov a rozvojového potenciálu, ktorými Slovensko disponuje. V monografii sa zdôrazňuje aj potreba pripravenosti Slovenska na nové smerovanie sociálno-ekonomických aktivít po prekonaní krízy. Monografiu spracoval za editorstva K. Ivaničku kolektív 33 autorov, vrátane 4 autorov zo zahraničia. Národné centrum európskych a globálnych štúdií realizovalo sériu vedeckých analýz, koordinovalo celkové zameranie publikácie, výber autorov a usmernenie autorského tímu z hľadiska cieľa, ktorý monografia sledovala. Spolu 26 príspevkov bolo zoskupených do týchto nosných skupín:

  1. zdôvodnenie potreby mať a disponovať sociálno-ekonomickým modelom postkrízového vývoja slovenskej spoločnosti
  2. usmernenie výskumu a vývoja a technologických aspektov pre potreby podnikateľskej sféry
  3. globálne otázky sociálnej spravodlivosti a hľadanie adekvátnej paradigmy usporiadania spoločnosti
  4. dôsledky ekonomickej aktivity na klimatické zmeny a ich dosah na územný rozvoj – od makroúrovne po mikroúroveň (osobitne na urbanistické štruktúry)
  5. pôsobenie súčasného monetárneho systému a bankového sektora na vývoj spoločnosti
  6. priorita smerovania Slovenska k poznatkovo orientovanej spoločnosti
  7. demografické problémy našej spoločnosti
  8. vybrané atribúty pôsobiace na tvorbu nového postkrízového modelu

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017