Publikácie

Návšteva riaditeľa Centra globálních stúdií v Prahe PHDr. Mareka Hrubeca, PhD. v NCEGS v Bratislave

Dňa 1. júna 2010 sa v Národnom centre európskych a globálnych štúdií uskutočnilo pracovné rokovanie riaditeľa Centra globálních studií v Prahe PhDr. Mareka Hrubeca, PhD. s riaditeľom prof. RNDr. Kolomanom Ivaničkom, DrSc.

Predmetom rokovania bolo vzájomné informovanie sa o kľúčových aktivitách obidvoch sesterských centier a prehĺbenie ich konkrétnej vedecko-výskumnej spolupráce. Išlo už o druhé stretnutie riaditeľov obidvoch centier (prvé sa uskutočnilo v máji 2009 v Prahe).

Závery rokovania:

1. Riaditelia vyhodnotili pracovné stretnutie ako veľmi konštruktívne. Zhodli sa na užitočnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce na vedecko-výskumnom poli s tým, že sa budú vzájomne pravidelne informovať o závažných otázkach činnosti obidvoch inštitúcií.

2. Riaditelia sa zhodli na tom, že práve postsocialistické, tranzitívne krajiny majú možnosť a zároveň unikátnu príležitosť prezentovať aj v globálnom kontexte alternatívy vývoja spoločnosti na základe vlastných skúseností. V tomto zmysle budú koordinovať ďalšie kroky.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017