Projekty a publikačná činnosť

Publikačná činnosť NCEGS

Výsledky výskumu NCEGS sú prezentované v publikácii K. Ivanička a kol.: Kreativita, invencia, inovácia: Stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Bratislava: Ekonóm, 2009 Leitmotívom monografie je reagovať na súčasnú globálnu krízu hľadaním kreatívneho, invenčného a inovačného potenciálu Slovenska. Jednotliví autori v nej upozorňujú na vybrané socio-ekonomické problémy slovenskej spoločnosti a zároveň naznačujú alternatívne riešenia. Osobitne cenné sú aj komparatívne analýzy nórskych autorov. Publikácia je vďaka svojej komplexnosti, aktuálnosti a zložitosti tém vhodnou alternatívou pre odborníkov. Je určená teoreticko-metodologickej a aplikačnej sfére, ale predovšetkým decíznej, riadiacej a súčasne aj edukačnej sfére. Ťažiskovou je v monografii práca “Synergia kreativity, invencie a inovácie v sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenska“ (K. Ivanička).

Vychádza sa tu zo siedmych progresívnych modelov hľadania a identifikácie štvrtého zákona termodynamiky; usiluje sa o manažérske riadenie univerzálnej tvorivosti, aj keď sa správne poznamenáva, že ešte stále nevieme preniknúť do všetkých detailov tohto procesu. Reaguje sa však detailne na rozhodnutie Európskeho parlamentu a EK, ktoré vyhlásili rok 2009 za rok tvorivosti a inovácií, tieto prvky sú, spolu s invenciami, potenciálnym zdrojom prosperity, a to aj v súčasnom neľahkom svete, zmietanom v hospodárskej a finančnej kríze. Záverom diela predkladá ich autor nové alternatívy našej, častokrát zložitej, cesty z krízového obdobia.

Prof. K. Ivanička sústredil v rámci Národného centra európskych a globálnych štúdií kolektív 18 autorov, ktorí spolu na 362 stranách textu analyzujú tému monografie z viacerých perspektív. Dielo autorského kolektívu vychádza z národných koreňov (tradícií), ale chápe Slovensko ako otvorený systém na výmenu informácií a inovácií v európskom a svetovom priestore. Cieľom publikácie je predstaviť a vnímať špičkové rozvojové teórie a ich transfer do praktického života. Cieľom publikácie je predstaviť a vnímať špičkové rozvojové teórie a ich transfer do praktického života. V súčasnosti pripravujeme druhú monografiu s výstupom pre víziu a stratégiu SR. Bližšie sa sústredí na otázku, aký model socio-ekonomického rozvoja bude aktuálny pre SR po globálnej kríze.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017