Všeobecné informácie o NCEGS

Sympózium s nordickými krajinami

Na rozšírenom zasadnutí redakčnej rady monografie "Economic Aspects of Social Justice and Human Rights" dňa 7.7.2010 informoval Prof. Ivanička, že NCEGŠ plánuje uskutočniť po vydaní monografie na jeseň vedecký seminár k riešenej problematike.

Išlo by o podujatie organizované NCEGŠ SR v spolupráci so orgánmi štátnej správy, Úradom vlády SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za účasti pozvaných hostí so škandinávskych krajín. NCEGŠ má tento seminár v pláne práce na rok 2010. Pôjde o prehĺbenie medzinárodnej spolupráce. Predpokladáme účasť 50 domácich účastníkov a 5 – 6 účastníkov zo zahraničia. NCEGŠ SR má zámer požiadať ministra školstva o prevzatie záštity nad týmto podujatím Následne by sa malo realizovať obdobné podujatie v jednej škandinávskej krajine (Nórsko resp. Dánsko).

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017