Všeobecné informácie o NCEGS

Pracovné rokovanie s riaditeľom Centra globálních stúdií v Prahe

Záznam z pracovnej návštevy riaditeľa Centra globálních studií v Prahe PhDr. Mareka Hrubeca, PhD. u riaditeľa NCEGŠ - Národného centra európskych a globálnych štúdií SR v Bratislave prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. dňa 1. júna 2010

Cieľ návštevy: Vzájomné informovanie sa o kľúčových aktivitách obidvoch sesterských centier a prehĺbenie ich konkrétnej vedecko-výskumnej spolupráce. Išlo už o druhé stretnutie riaditeľov obidvoch centier (prvé sa uskutočnilo v máji 2009 v Prahe).

Priebeh rokovania:

Dr. Hrubec sa prof. Ivaničkovi v úvode poďakoval za možnosť publikovania svojho príspevku Social Justice and Development in the Global Context v II. monografii NCEGŠ “Overcoming Crisis – Creation of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia“ (Vydavateľstvo EKONÓM, február 2010). Monografiu hodnotí z hľadiska jej vedecko-výskumných a aplikačných výstupov veľmi pozitívne.

Prof. Ivanička odovzdal hosťovi svoju najnovšiu publikáciu “Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v integrujúcej sa Európe“ (v slovenskej a anglickej verzii). Dr. Hrubec informoval o dvoch vedecko-výskumných podujatiach, ktoré bude organizovať pražské centrum v najbližším období, a to o:

Národnej konferencii Českej akadémie vied a českých univerzít v dňoch 9.-11. novembra 2010, ktorá sa uskutoční v hlavnej budove ČAV na Národní tříde (pracovný jazyk čeština a slovenčina) a Medzinárodnej konferencii za účasti známych osobností zo zahraničia (počíta sa s účasťou do 100 popredných výskumníkov z rozličných disciplín) opäť v Prahe v dňoch 5. – 11. mája 2011 (pracovný jazyk angličtina).

V rámci obidvoch konferencií pôjde o hĺbkovú analýzu možnej symbiózy procesu demokratizácie a participácie na jednej a procesu autoritarizmu na druhej strane. Tieto spoločenské atribúty očakávaných priorít vývoja spoločnosti v globálnom i národnom kontexte sa budú analyzovať v ich pozitívnych a negatívnych prejavoch. Pôjde o hĺbkové analýzy politologické a spoločenskovedné, avšak aj analýzy z politologicko-ekonomického hľadiska. Dr. Hrubec ponúkol prof. Ivaničkovi uskutočniť prezentáciu II. monografie NCEGŠ, a to buď na samostatnej akcii v októbri 2010 alebo v rámci 2-3 hodinového osobitného sympózia v rámci novembrovej národnej konferencie v Prahe. Hosťa zaujal vedecko-výskumný program NCEGŠ v najbližšom období, najmä spôsob analýzy modelu vývoja spoločnosti, ktorej základným princípom bude sociálna spravodlivosť. Pripomenul rok 2010 vyhlásený Európskou komisiou za “rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ s cieľom o chudobe verejne diskutovať a prispieť tak k jej odstráneniu. To je tiež báza vedúca ku nevyhnutnej korekcii neoliberálneho modelu (podľa oficiálnych štatistík do 20 miliónov ľudí zomiera vo svete ročne na následky hladu). Dr. Hrubec vyzdvihol tiež prioritu pomoci a spolupráce s tretím svetom, čo je neustále dôležitejšou témou súčasnosti. Centrum globálních studií, člen českej koalície Social Watch, vydalo v roku 2010 český preklad publikácie „Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv“.

Prof. Ivanička zdôraznil potrebu nachádzania spoločnej intelektuálnej základne, čo je úloha súčasných aj budúcich politikov. Ich úlohou musí byť jednoznačný prínos v úsilí o zveľaďovanie vlastného štátu. To je podmienka budúceho spravodlivého a šťastnejšieho vývoja aj v globálnom kontexte. Podstatnú úlohu zohrá pri tomto vývoji razantnejšia orientácia na poznatkovú spoločnosť v jednotlivých krajinách a v  ich rozvinutých i menej rozvinutých regiónoch.

Dr. Hrubec pozitívne zhodnotil aj zameranie NCEGŠ na poznatkovú spoločnosť, pričom zdôraznil nevyhnutnosť prehlbovania jej najnovších trendov tak v Českej republike ako aj na Slovensku. Spomenul jeden z trendov podporovaných aj prezidentom B. Obamom v USA, ktorým je tzv. green business, na ktorý vzápätí vehementne reagovala napr. Čína prepojením materiálnej a nemateriálnej sféry tohto procesu.

Závery:

1. Obaja riaditelia zhodnotili pracovné stretnutie ako veľmi konštruktívne, zhodli sa na užitočnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce na vedecko-výskumnom poli s tým, že sa budú vzájomne pravidelne informovať o závažných otázkach činnosti obidvoch inštitúcií.

2. Obaja riaditelia sa zhodli tiež na tom, že práve postsocialistické, tranzitívne krajiny majú možnosť a zároveň unikátnu príležitosť prezentovať aj v globálnom kontexte alternatívy vývoja spoločnosti na základe vlastných skúseností. V tomto zmysle budú koordinovať ďalšie kroky.

Záznam podpísali:

Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. , v. r.
PhDr. Marek Hrubec, PhD. , v. r.

Bratislava, 2. 6. 2010 Zaznamenal: Silvan

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017